PROJEKT ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ III.

Vložil Mgr. Romana Fornusková (romana.fornuskova) dne 23.10.2012
Aktuality >>

 

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s.

Nejednou jsme se na našich stránkách zmínili, že v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost, byla k 1. 9. 2010 naší společnosti poskytnuta dotace na projekt Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců společnosti Hanácké železárny a pérovny a.s. – Adaptabilita. Dotace v celkové výši cca 4,7 mil. Kč byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Sloužila na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců společnosti na období 2 let, a to od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012.

 
Rádi bychom touto cestou informovali o zrealizovaných aktivitách v roce 2012…
 
V letošním roce jsme pokračovali v prohlubování kvalifikací našich zaměstnanců formou získání svářečských osvědčení. Také se uskutečnila další série školení zaměřená na měkké dovednosti a jazykové vzdělávání. Letos na jaře jsme zrealizovali významnou a rozsáhlou vzdělávací aktivitu v podobě školení výrobních operátorů, specialistů a techniků, zaměřenou na problémové oblasti kvality a efektivnější uplatňování LEAN principů v praxi.

 

 

         

 

 K 31. 8. 2012 jsme náš dvouletý projekt ukončili.
 
Výsledkem je 247 podpořených osob a 1164 úspěšných absolventů kurzů.
 
Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikaci, adaptabilitu zaměstnanců a zefektivnit firemní procesy napříč společností. Po celou dobu jsme aktivity zaměřovali na odborné profesní vzdělávání zaměstnanců. Výsledkem bylo prohloubení, rozšíření, zvýšení a udržení kvalifikace, jazykové vzdělávání a v neposlední řadě rozvoj klíčových dovedností s pozitivním dopadem na motivaci a vedení podřízených pracovníků.
 
Projekt se stal významnou součástí rozvoje společnosti a pomohl nejen udržet stávající konkurenceschopnost společnosti, ale přispěl k jejímu výraznému zvýšení.
Průběžné vzdělávání zaměstnanců, a tím i zvyšování jejich odbornosti, vnímá společnost jako nepřetržitý a důležitý proces, který management společnosti považuje za trvalou firemní strategii.
 
Věříme, že proškolené aktivity měly pro pracovníky HŽP požadovaný přínos a prostřednictvím projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR se nám podařilo dosáhnout cíle projektu - zvýšit jejich kvalifikaci a adaptabilitu.

Poslední změna: 02.11.2013 v 15:19

Zpět