Environmentální politika HŽP, a.s.

Současnou prioritou vedení akciové společnosti je uspokojování očekávání, přání a požadavků zákazníků, vysokou kvalitou svých výrobků a služeb. Pro dosažení tohoto cíle byl v podniku zaveden systém řízení jakosti podle požadavků normy ISO/TS 16949:2002.

Dalším krokem společnosti k dovršení vysoké úrovně v oblasti řízení, je včasně a trvale plnit a dodržovat všechny platné právní předpisy, tj. zákony, nařízení a vyhlášky v oblasti ochrany životního prostředí. Pro dosažení tohoto záměru podporuje vedení společnosti zavedení systému řízení ochrany životního prostředí podle požadavků normy ISO 14 001 a jeho integraci do stávající struktury řízení. Cíl pro HŽP je certifikace tohoto systému.

Vedení společnosti, přijímá následující Environmentální politiku:

  1. Akceptovat principy trvale udržitelného rozvoje s důrazem na efektivní využití systému řízení ochrany životního prostředí.
  2. Na základě objektivních kontrol, měření a monitorování vlivů na životní prostředí každoročně zpracovat „Ekologický profil společnosti“ s cílem porovnat skutečnost se závazky vyplývajícími z Environmentální politiky, a tím dokumentovat proces trvalého zlepšování.
  3. Inovacemi zlepšovat nejen kvalitu výrobku a rozšiřování sortimentu, ale chápat je jako proces snižování výrobních nákladů a energetické náročnosti provozu, modernizace výroby a zajištění kvalitního servisu výrobního a pomocného zařízení, což ve svém důsledku sníží zatížení životního prostředí.
  4. Trvale a důsledně provádět rozbor spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich maximální využití a omezení vzniku všech druhů odpadů.
  5. Včasně a úplně informovat zaměstnance, veřejnost a orgány státní správy o všech významných vlivech výrobní činnosti na ŽP a postupech jejich regulace a ověřování.
  6. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatními organizacemi při realizaci regionální a státní politiky životního prostředí. Plnit požadavky platných zákonů a jiných požadavků.
  7. Při své výrobní činnosti respektovat existenci svých sousedů, usilovat o odstranění nebo maximální omezení negativních vlivů našich aktivit na ŽP. Vést otevřený dialog se zájmovými skupinami a poskytovat jim potřebné informace.
  8. Využívat systém vzdělávání pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získání potřebných znalostí a zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí.