Politika BOZP ve společnosti HŽP a.s.
MOTTO:
„Vždy bezpečně“ a „Stavíme na lidech“ – toto jsou jedny ze základních hodnot společnosti HŽP a.s.

Tato politika společnosti deklaruje cíle, závazky a úsilí společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Dosažení vysoké úrovně v oblasti BOZP a trvalého zlepšování v této oblasti vyžaduje bez výjimky od každého zaměstnance společnosti systematický a disciplinovaný přístup ke všem činnostem, které jsou společností zajišťovány.

Cílem společnosti HŽP a.s. v oblasti BOZP je snaha o trvalé snižování rizik ohrožujících bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců i třetích osob, které se zdržují na pracovišti společnosti, při všech činnostech.
 
Společnost HŽP a.s. se tímto zavazuje dosáhnout nejlepších výsledků podle následujících zásad:
  • Předcházet vzniku úrazů nebo poškození zdraví v souvislosti se všemi jejími aktivitami, protože věříme, že všem zraněním a nehodám lze předcházet.
  • Neustále zlepšovat pracovní prostředí s cílem minimalizace rizik.
  • Dodržovat všechny příslušné legislativní a související předpisy v oblasti BOZP a to při veškerých aktivitách organizace.
  • Předcházet vzniku havarijních situací ve společnosti.
  • Vyhledávat a hodnotit nebezpečí spojená se všemi činnostmi a systematicky snižovat identifikovaná rizika s ohledem na BOZP.
  • Vytvářet a upevňovat povědomí o nutnosti bezpečnosti práce u všech pracovníků.
  • Bezpečné chování je podmínkou pro trvání pracovního poměru.
Tato politika je platná pro všechny činnosti společnosti HŽP a.s. Je nedílnou součástí systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Napomáhá objasnění, zavedení a trvalému udržování způsobů řízení BOZP na všech stupních řízení. K naplnění této politiky si společnost vytyčuje cíle; jejich plnění je sledováno a vyhodnocováno vedením.
Vedení společnosti HŽP a.s. se zavazuje zajistit dodržování této politiky BOZP, kterou si stanovilo,
a zavazuje se ji přenášet na své dodavatele, subdodavatele a další osoby řízené prostřednictvím smluvních vztahů.

Vydáno v Prostějově dne:      1. 11. 2015                                        
                                                        Schválil:          Ing. Petr Vaněk, MBA
                                                                                   generální ředitel